Propozice jarního Endura v Pačejově

07.03.2014 14:18

JBR

Propozice jarního endura v Pačejově.

Zobrazeno: 308

Jan Benda JBR Klatovy

Pořádání kulturních a sportovních akcí

ičo: 453 70 893

Pačejovské enduro 15.3.2014 Pačejov

Propozice k závodu.

Název podniku: kontrolní závod JBR enduroteamu

Datum konání: 15.3.2014

Místo konání: Pačejov –okres Klatovy

Centrum: kulturní dům OÚ Pačejov u Horažďovic

Pořadatel: agentura Jan Benda JBR Klatovy+enduroteam JBR Klatovy

Ředitel soutěže: Jan Benda

Tech.komisař: Václav Vašta

Administrat.zabezpečení: Lukáš Příhoda + Radka Bendová

Časomíra: Žahy sport racing - ing. Jiří Žahour

Zdravotní zabezpečení: Záchranná služba Plzeňského kraje-Klatovy

Registrace :  prihodova132@seznam.cz

Kategorie:

I. Sport open - motocykly bez rozdílu kubatur+jezdci s licencí mot.sportu I.+II.vk+ bez licence

II. Hobby - motocykly bez rozdílu kubatur +jezdci bez licence           mot,..sportu +jezdci s licencí  III.výk tř.mot. sportu

III. Ženy - bez rozdílu kubatur a výkon.tříd.

 

Trať.okruh v terénu a po silnici II.a III.třídy a v lehkém terénu.Součástí každého okruhu je jeden měřený crosstest a jeden spec. test jezdecké dovednosti v terénu.Trať mezi těmito testy není trasou závodu, ale trasou organizovaného přesunu,vyznačená spec. značkami, stanovená takovým způsobem, aby se zabránilo ekologickým a hospodářským škodám. Časový limit na počet kol a počet kol bude oznámen při rozpravě s jezdci. Na trati mohou být zřízeny průjezdní kontroly PK.

Systém soutěže:

Jezdec musí v daném limitu objet určený počet kol a absolvovat příslušný počet  testů v každém kole tzn. v každém kole jeden crostest a jeden spec.test. POZOR! Po projetí posledního kola každý jezdec absolvuje ještě jeden crosstest tzn. po projetí poslední ČK a odevzdání jízdního výkazu se přesune na crosstest a absolvuje ještě jeden měřený test.

Měření a penalizace:

- každá sek. naměřená na crosstestu – jeden trestný bod

- vynechání spec. testu, crosstestu – vyloučení ze soutěže

- vynechání PK - 500 tb.

- zpoždění o více jak 30 min. oproti stanovenému limitu - vyloučení ze soutěže

- ztráta jízdního výkazu - 200 tb.

- prohlídka trati před  soutěží na motocyklu – vyloučení ze soutěže

- jízda mimo trať organizovaného přesunu - vyloučení ze soutěže

- hrubé porušení slušného chování k ostatním soutěžícím, divákům, pořadatelů - okamžité vyloučení ze soutěže (toto platí i pro chování doprovodů)

- hrubé porušení všeobecných sportovních řádů CAMS - vyloučení ze soutěže

Ředitel si vyhrazuje právo dle uvážení osobně trestat jezdce bodovou penalizací  nebo napomenutím za porušení propozic. Jezdec odpovídá za chování i svého doprovodu po celou soutěž.

Startovní čísla: Budou přidělena na formální přejímce. Nutno dodržet rozdílnou barvu  podkladu  a čísla. Označeny budou tři číslové tabulky.

Minimální výška čísla je 9 cm.

Systém značení: Bude oznámen při rozpravě.

Přejímky jezdců a strojů:

Formální přejímka:

Na formální přejímce jezdec předloží  řidičské oprávnění přísl. kategorie, doklady od vozidla - motocyklu - osvědčení o tech. průkazu, potvrzení o zákonném pojištění (zelenou kartu) odpovědnosti za škody, způsobené provozem motorového vozidla.

Technická přejímka:

Na technickou přejímku se dostaví jezdec s přilbou schváleného typu, motocyklem - odpovídajícím provozu na poz. komunikacích s platnou tech. kontrolou, vybaveném RZ - registrační značkou, stanoveným osvětlením. Bude provedena zkouška funkčnosti světel.

POZOR!!!!Nebudou tolerovány náhražky reg.značek dopisované značkovači apod. Na technickou prohlídku se jezdec dostaví s ORIGINÁLNÍ REG. ZNAČKOU. Doporučuje se vybavit motocykl náhražkou reg. značky ,ale pozor, pouze přesnou kopií !!!

Startovné - příspěvek na pokrytí nákladů soutěže je pro všechny kubatury 700,-KČ (-30,-EU)

Pořadí na startu: 1. sport

                           2. ženy

                           3. hobby

Časový harmonogram:

8.00 - 9.30 - formální  a tech.kontrola – centrum soutěže

10.00 - rozprava s jezdci

10.30 - start prvního jezdce/startuje se po 2 v min./
pořadí na startu se určuje po ukončení přejímky

16.00 - vyhlášení výsledků  v kulturním domě v Pačejově

Info k soutěži: Uzavřené parkoviště se nezřizuje. Jezdec se dostaví s motocyklem do předstartovního prostoru minimálně 15 min před startem.

Protesty a odvolání: Jezdec může podat protest před vyhlášením výsledků, písemnou formou a s vkladem   500 ,- Kč do rukou ředitele.

Ochrana živ.prostředí:

Po celou dobu konání soutěže, před i po, je jezdec i jeho doprovod povinen (pod pokutou stanovenou ředitelem soutěže až do výše 5 000,- Kč a pod hrozbou vyloučení) chovat se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné normy o ochraně živ.prostředí.Jakékoliv opravy a servis na motocyklu je povinen vykonávat jen v prostorech ,k tomu určených a na povinné absorpční podložce - POZOR BUDE STRIKTNĚ vyžadována.

Hodnocení soutěže:Vyhodnoceni budou první tři jezdci z každé kategorie,kteří obdrží věcné ceny.

Výklad propozic:Výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu a není proti němu odvolání !

Podpisem přihlášky do soutěže jezdec stvrzuje, že byl seznámen s propozicemi,vydanými pořadatelem soutěže a v plné míře je akceptuje. Dále se jezdec zavazuje, že nebude nárokovat na pořadateli škody na motocyklu a jeho příslušenství, vzniklé při případné nehodě nebo jiných případech v průběhu  této soutěže. Pořadatel se tímto zříká všech škod na motocyklu a na jeho příslušenství.

Zároveň jezdec potvrzuje, že byl seznámen, že trasa organizovaného přesunu je vedena po veřejných komunikacích, za plného provozu  a bez jakýchkoliv výjimek a omezení a tudíž je povinen dodržovat příslušné zákony o provozu na pozemních komunikacích.

 

V Pačejově  20.2.2014

 

                                                          …………………………………………………..

                                                                Jan Benda-ředitel soutěže

Diskusní téma: Propozice jarního Endura v Pačejově

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek