Zvláštní ustanovení Enduro Opařany

16.08.2011 20:00

ENDURO CUP 2011

Zvláštní ustanovení

Název podniku: ENDURO OPAŘANY 2011

Místo podniku: Opařany

Datum pořádání: 20.08.2011

1. POŘADATEL

Název klubu: Motoklub Tábor o.s.

Sídlo: Fügnerova 853, 390 02 Tábor

Zodpovědná osoba: Lubomír Holub

Telefon: 777 017 018

E-mail: info@endurotabor.eu

Sekretariát podniku: Opařany - střelnice

Zodpovědná osoba: Lubomír Holub

Telefon: 777 017 018

Otevřen dne: 19.08.2011 od 16.00h do 21.00h

20.08.2011 od 7.00h do 20.00h

2. PŘÍSTUP

Silnice: Tábor směr Písek, na kruhovém objezdu v Oltyni směr Písek,

v Opařanech doprava za Obecním úřadem směr střelnice

Popis příjezdové trasy do místa soutěže bude značen ukazateli Enduro

3. TŘÍDY

TŘÍDY Kategorie jednotlivců

· Junior do 20 let bez rozdílu kubatur

· E1 Profi do 125 2T, do 250 4T

· E2 Profi do 250 2T, do 450 4T

· E3 Profi nad 250 2T, nad 450 4T

· E1 Hobby do 125 2T, do 250 4T

· E2 Hobby do 250 2T, do 450 4T

· E3 Hobby nad 250 2T, nad 450 4T

· VETERÁN 1 od 40 let bez rozdílu kubatur

· VETERÁN 2 od 50 let bez rozdílu kubatur

· Maloobjemové motocykly

4. OFICIÁLNÍ ČINNOVNÍCI

Ředitel závodu: Lubomír Holub

Hlavní technický komisař: Milan Stuparič

Hlavní časoměřič: Ondřej Šotek

Vedoucí tratě: Jiří Pinc

Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády

FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními. Podnik bude uspořádán podle NSŘ

Enduro FMS AČR – verze 2011.

5. PŘIHLÁŠKY A POČET JEZDCŮ SOUTĚŽE

Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru FMS AČR 2011, musí být zaslány

elektronicky pomocí webového rozhraní na www.endurotabor.eu nebo e-mailem

info@endurotabor.eu

Přihlášky zašlete nejpozději 10 dnů před konáním podniku, tedy do 15.08.2011.

Podstatně urychlíte přejímku. Pořadatel si vyhrazuje právo postihnout jezdce, kteří se

nepřihlásí v termínu pokutou ve výši 100,- Kč splatnou při převzetí do závodu (formální

přejímce).

6. MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH 250 jezdců

7. POVOLENÁ ÚČAST

Soutěže se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí či národních licencí A

nebo B pro enduro/ motokros.

Soutěže se mohou zúčastnit držitelé licencí C a rovněž jezdci bez licence splňující podmínky

pro řízení vozidel na pozemních komunikacích .(Platné řidičské oprávnění)

8. KONTROLA TRATI

Kontrolu a převzetí tratě provede den před konáním podniku ředitel soutěže za účasti

vedoucího tratě a jezdců, případně dalších potřebných osob.

9. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla přiděluje pořadatel ,akceptuje přidělená startovní čísla v rámci ENDURO

CUPu 2011.

10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: Sekretariát závodu a stanoviště technické kontroly v areálu ¨

střelnice Opařany

Dne 19.08.2011 od 16.00h do 21.00h a 20.8.2011 od 7.00 – 8.00 !!!!!!!!

Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům všeobecného sportovního řádu, technickým

předpisům pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR. Pořadatel doporučuje enduro

FIM pneu (dodržení doporučení je na odpovědnosti každého jezdce), osvědčení o registraci

vozidla, doklad o poj. odpovědnosti za škody způsobené vozidlem

Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit, řidičské oprávnění, doklady

k motocyklu a svou ochranou přilbu schváleného typu.

11. PRŮBĚH PODNIKU

Čas startu: sobota 9.30h

Podnik se skládá ze tří okruhů pro všechny kategorie, v případě nepříznivého počasí bude

zkráceno na dva okruhy.

Délka jednoho okruhu cca 75 km z toho cca 2 km silnice.

V každém kole jsou dvě časové kontroly, cross test a enduro test.

Start do závodu v jednotlivých kategoriích bude podle startovního roštu.

Plánek trati bude vyvěšen na oficiální desce soutěže nejméně 24 hodin před startem soutěže.

12. ZASEDÁNÍ JURY

Místo konání: místnost v Opařany, první zasedání jury se bude konat

dne 19.08.2011 v 21.15h, další zasedání jury budou stanovena

ředitelem soutěže.

13. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ DESKA

Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 20.08.2010 v 8.30h. Této rozpravy se musí zúčastnit

následující osoby: ředitel soutěže, vedoucí tratě a traťoví komisaři, všichni jezdci, kteří se

zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a

všechny organizační náležitosti. Je odpovědností každého jezdce a týmu se tohoto setkání

zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání

jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucí z případné

neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto

informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektů v depu.

Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru areálu závodiště umístěna oficiální deska

pořadatele.

14. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁVÁNÍ CEN

Hodnocení bude provedeno podle výsledků zpracovaných pořadatelem. Pořadatel vyhlásí a

předá ceny dne 20.08.2011. Místo předání cen: areál Střelnice Opařany cca v 1 hod po

oficiálním ukončení závodu.

15. PALIVO

Musí být použito v souladu s technickými předpisy FMS AČR. Nejbližší benzinová stanice je

přímo v Opařanech cca 500 m od sekretariátu soutěže.

16. POJIŠTĚNÍ

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu

s požadavky FMS AČR pro danou sezonu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu u

České pojišťovny pro škody způsobené třetí straně. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti

za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných

živelných případech.

17. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle

technické přejímky motocyklů. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je

pokutováno částkou 3.000,- Kč. Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací

povinné použití absorbční rohože. Doporučený rozměr rohože je minimálně 0,75 m x 2 m.

Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 3.000,- Kč za každý přestupek.

18. VKLADY

Vklad závodníka (startovné): 1100 Kč

Tento vklad bude placen při přihlášení jezdce na účet pořadatele nebo u administrativní

přejímky v hotovosti. Žádné finanční náhrady nebudou jezdci vypláceny.

Vklad zahraničního jezdce je staven ve stejné výši jako vklad pro tuzemské jezdce.

19.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

Výklad těchto zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci ředitele závodu.

V Táboře dne 19.07.2011

ředitel soutěže

Lubomír Holub

Diskusní téma: Zvláštní ustanovení Enduro Opařany

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek